Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

 1. Elektroenergetyka - materiały, urządzenia, układy i systemy

 1. Surowce, technologie i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych i w kogeneracji
 2. Odnawialne i alternatywne źródła energii
 3. Technologie i urządzenia ograniczające oddziaływanie elektroenergetyki na środowisko naturalne
 4. Materiały i urządzenia do przesyłu energii elektrycznej liniami napowietrznymi i kablowymi
 5. Centralne i miejscowe systemy dystrybucji energii cieplnej
 6. Układy nadzoru, kontrolno-pomiarowe i sterujące w sieciach elektroenergetycznych
 7. Materiały, osprzęt i aparatura telekomunikacyjna
 8. Systemy i układy przetwarzania energii                                                               
 9. Urządzenia i technologie zasilania gwarantowanego
 10. Aparatura, urządzenia i systemy zabezpieczeń stacji transformatorowo – rozdzielczych wysokich, średnich i niskich napięć
 11. Urządzenia i instalacje przeciwprzepięciowe i odgromowe
 12. Liczniki i mierniki wielkości elektrycznych
 13. Czujniki i detektory wielkości nieelektrycznych                                                               
 14. Elementy i systemy instalacji elektrycznych
 15. Systemy i układy automatyki i sterowania procesami produkcyjnymi
 16. Technologie, sprzęt i narzędzia do budowy i eksploatacji przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych
 17. Maszyny i pojazdy specjalistyczne dla energetyki
 18. Elektromobilność
 19. Źródła światła i osprzęt oświetleniowy
 20. Sprzęt i oprogramowanie informatyczne w elektroenergetyce
 21. Energetyka jądrowa

 

2. Elektroenergetyka - handel i usługi       

                                  

 1. Obrót energią elektryczną
 2. Usługi budowlano – montażowe, remontowe i eksploatacyjne
 3. Dostawy hurtowe i detaliczne materiałów i urządzeń
 4. Usługi finansowe i w zakresie zarządzania
 5. Usługi informacyjne- wydawnicze i medialne